Home » O MVGM » MVGM kľúčové hodnoty

MVGM kľúčové hodnoty

MVGM pozostáva zo silného a nadšeného tímu – najcennejšie aktívum našej spoločnosti, sú to ľudia, ktorí robia naše podnikanie úspešným. Zaviazali sme sa vytvoriť prostredie, v ktorom naši zamestnanci nájdu úspech v kariére, o ktorý sa podelia so svojimi kolegami, zákazníkmi a všetkými našimi zainteresovanými stranami. Tento spôsob práce je odrazom našich základných hodnôt.

  • spáchal
  • výsledok orientované
  • Inovačný
  • kvalita

Záväzok voči ľuďom a spoločnosti

MVGM rešpektuje ľudský potenciál a spoločnosť ako celok. Záväzok a integrita majú pre tím MVGM mimoriadny význam. Našim zamestnancom ponúkame možnosť rozvíjať svoj talent. MVGM kladie dôraz na dôležitosť zodpovedného podnikania, prispieva k stabilite spoločnosti, v ktorej žijeme a pracujeme. Prispievame k ochrane životného prostredia, napríklad cez digitalizáciu a využívaniu zelenej flotily. MVGM spravuje nehnuteľnosti v súlade s cieľmi zelenej politiky klientov. Sponzorujeme aj rôzne spoločenské a športové aktivity.

Výsledok orientovaný na zákazníka a zamestnanca

Ambíciou MVGM sú spokojní zákazníci i angažovaní a motivovaní zamestnanci. Chápeme meniace sa potreby a požiadavky našich zákazníkov, preto pružne a odborne na ne reagujeme. Realizujeme pravidelné prieskumy spokojnosti zákazníkov i zamestnancov a snažíme sa dosiahnuť čo najlepší výsledok. Naša dôkladná znalosť neustále sa meniacich zákonov a smerníc MVGM ponúka proaktívny prístup a jeho implementáciu do praxe, výsledkom čoho klienti dosahujú optimálne výnosy.

Kreatívne inovácie

MVGM s nadšením nabáda zamestnancov spoupodieľať sa na vývoji na trhu, napríklad vývoj v oblasti technológií. Chápeme potrebu inovácie, preto sa jej v skutočnosti chopíme. Premýšľame nad rámec limitov a vidíme príležitosti na neustále sa rozvíjajúcich trhoch. Je na nás, aby sme identifikovali tieto príležitosti v prospech našich obchodných činností, v spolupráci s tretími stranami, a vo vzťahu ku klientom, aby sme ich cez digitalizáciu zmenili na inovatívne podnikateľské koncepty a optimalizácie.

Kvalita služieb

Našim úsilím je získať vedúce postavenie na trhu v oblasti kvality a poskytovaní pridanej hodnoty pre našich zákazníkov a zainteresované strany. Sme jednotlivo i kolektívne zaviazaní k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov pre našich zákazníkov. MVGM garantuje kvalitu svojich služieb okrem iného prostredníctvom členstva, partnerstva a ocenení od renomovaných inštitúcií. Napríklad

  • certifikát ISAE 3402 typu II
  • členstvo v priemyselnej asociácii VGM NL
  • manažment SKW certifikovaný VvE
  • a hodnotiaci tím zahŕňajú RICS Regulated