Home » O spoločnosti MVGM » Naše základné hodnoty

Naše základné hodnoty

Máme silný tím plný entuziazmu. Naši zamestnanci sú pre spoločnosť tým najcennejším aktívom, pretože sa podieľajú na jej úspechoch. Zaviazali sme sa vytvoriť pre nich prostredie, v ktorom nájdu kariérne šťastie a budú ho zdieľať so svojimi kolegami, klientami a všetkými zúčastnenými stranami. Tento spôsob práce je zakotvený v našich základných hodnotách:

  • angažovanosť a zodpovednosť
  • orientácia na výsledok
  • inovácie
  • kvalita

Angažovanost’ a zodpovednost’

Rešpektujeme ľudský potenciál a spoločnosť ako celok. Záväzok a integrita majú pre nás mimoriadny význam. Našim zamestnancom ponúkame možnosť rozvíjať svoj talent. Kladieme dôraz na dôležitosť zodpovedného podnikania, prispievame k stabilite spoločnosti, v ktorej žijeme a pracujeme. Prispievame k ochrane životného prostredia, napríklad cez digitalizáciu a využívanie zelenej flotily (napr.). Spravujeme nehnuteľnosti v súlade s cieľmi zelenej politiky klientov. Sponzorujeme aj rôzne spoločenské a športové aktivity.

Orientácia na výsledok

Našou ambíciou sú spokojní klienti i angažovaní a motivovaní zamestnanci. Chápeme meniace sa potreby a požiadavky našich klientov, preto pružne a odborne na ne reagujeme. Realizujeme pravidelné prieskumy spokojnosti klientov i zamestnancov a snažíme sa dosiahnuť čo najlepší výsledok. S dôkladnou znalosťou neustále sa meniacich zákonov a smerníc ponúkame proaktívny prístup a jeho implementáciu do praxe, výsledkom čoho klienti dosahujú optimálne výnosy.

Inovácie

Podporujeme  zamestnancov aby s nadšením sledovali vývoj na trhu, napríklad vývoj v oblasti technológií. Chápeme potrebu inovácie a prijímame ju. Premýšľame nad rámec limitov a vidíme príležitosti na neustále sa rozvíjajúcich trhoch. Je na nás, aby sme identifikovali tieto príležitosti v prospech našich obchodných činností, v spolupráci s tretími stranami, a vo vzťahu ku klientom, aby sme ich cez digitalizáciu zmenili na inovatívne podnikateľské koncepty a optimalizácie.

Kvalita

Našim úsilím je získať vedúce postavenie na trhu v oblasti kvality a poskytovaní pridanej hodnoty pre našich klientov a zainteresované strany. Sme jednotlivo i kolektívne zaviazaní k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov pre našich klientov. Garantujeme kvalitu svojich služieb okrem iného prostredníctvom členstva, partnerstva a ocenení od renomovaných inštitúcií. Napríklad certifikát ISAE 3402 typu II.