Home » O spoločnosti MVGM » Základné hodnoty MVGM

Základné hodnoty MVGM

Spoločnosť MVGM disponuje špičkovým tímom odborníkov, ktorí sú pre spoločnosť tým najcennejším, pretože sa spolupodieľajú na úspechu spoločnosti. Chceme poskytovať pracovné podmienky, ktoré vytvoria našim zamestnancom priestor realizovať sa podľa vlastných predstáv, a svoju spokojnosť budú zdieľať so svojimi kolegami, zákazníkmi a vlastníkmi. Tento spôsob práce je zakotvený v našich základných hodnotách.

Angažovanost’ a zodpovednost’

MVGM rešpektuje ľudský potenciál a spoločnosť ako celok. Záväzok a integrita majú pre tím MVGM mimoriadny význam. Našim zamestnancom ponúkame možnosť rozvíjať svoj talent. MVGM kladie dôraz na dôležitosť zodpovedného podnikania, prispieva k stabilite spoločnosti, v ktorej žijeme a pracujeme. Prispievame k ochrane životného prostredia, napríklad cez digitalizáciu a využívaniu zelenej flotily. MVGM spravuje nehnuteľnosti v súlade s cieľmi zelenej politiky klientov. Sponzorujeme aj rôzne spoločenské a športové aktivity.

Orientácia na výsledok

Ambíciou MVGM sú spokojní zákazníci i angažovaní a motivovaní zamestnanci. Chápeme meniace sa potreby a požiadavky našich zákazníkov, preto pružne a odborne na ne reagujeme. Realizujeme pravidelné prieskumy spokojnosti zákazníkov i zamestnancov a snažíme sa dosiahnuť čo najlepší výsledok. Naša dôkladná znalosť neustále sa meniacich zákonov a smerníc MVGM ponúka proaktívny prístup a jeho implementáciu do praxe, výsledkom čoho klienti dosahujú optimálne výnosy.

Inovácie

MVGM s nadšením nabáda zamestnancov spoupodieľať sa na vývoji na trhu, napríklad vývoj v oblasti technológií. Chápeme potrebu inovácie, preto sa jej v skutočnosti chopíme. Premýšľame nad rámec limitov a vidíme príležitosti na neustále sa rozvíjajúcich trhoch. Je na nás, aby sme identifikovali tieto príležitosti v prospech našich obchodných činností, v spolupráci s tretími stranami, a vo vzťahu ku klientom, aby sme ich cez digitalizáciu zmenili na inovatívne podnikateľské koncepty a optimalizácie.

Kvalita

Našim úsilím je získať vedúce postavenie na trhu v oblasti kvality a poskytovaní pridanej hodnoty pre našich zákazníkov a zainteresované strany. Sme jednotlivo i kolektívne zaviazaní k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov pre našich zákazníkov. MVGM garantuje kvalitu svojich služieb okrem iného prostredníctvom členstva, partnerstva a ocenení od renomovaných inštitúcií. Napríklad certifikát ISAE 3402 typu II.